Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter)

• ARR vid periodens utgång var 111,8 (86,4) MSEK vilket motsvarar en ökning på 29,4 % jämfört med samma tidpunkt föregående år

• Ökningen i ARR under kvartalet var 8,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7,9 %

Oktober - decembet 2021 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade till 26,9 (20,1) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 33,9 %

• EBITDA ökade till 4,9 (4,5) MSEK

• EBITDA-marginal minskade till 18,1 % (22,2 %)

• Rörelseresultat (EBIT) ökade till 3,3 (2,2) MSEK

• Resultat efter skatt ökade till 2,5 (1,6) MSEK

• Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 18,4 (10,0) MSEK

Januari - december 2021 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade till 93,1 (75,2) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 23,8 %

• EBITDA ökade till 19,8 (18,3) MSEK

• EBITDA-marginal minskade till 21,3 % (24,3 %)

• Rörelseresultat (EBIT) ökade till 12,6 (9,2) MSEK

• Resultat efter skatt ökade till 9,7 (6,6) MSEK

• Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 40,4 (23,6) MSEK

• Styrelsen följer bolagets utdelningspolicy och föreslår för årsstämman 2022 utdelning om 1 krona per aktie. Utöver ordinarie utdelning har styrelsen beslutat om att föreslå en extra utdelning om 1 krona per aktie. 
 

VD-kommentar: Fortsatt starkt momentum

Under det fjärde kvartalet växte Upsales ARR med 8,2 MSEK. Det är ett nytt all-time-high och motsvarar en tillväxt om 29,4% de senaste tolv månaderna.

Även tillväxten avseende nettoomsättning fortsätter att accelerera. Nettoomsättningen uppgick till 26,9 MSEK, en ökning med 33,9% jämfört med samma period föregående år. Tillväxten bygger på en kombination av nya kunder och befintliga kunder som växer och köper fler tilläggstjänster. Upsales internationella expansion är fortfarande i ett tidigt skede, men våra satsningar på den engelska marknaden fortsätter bidra till tillväxten. Den strategi vi började arbeta med för tre år sedan ligger till grund för den accelererande tillväxt vi nu ser. Kärnan är att skapa extremt nöjda kunder genom att leverera en skalbar produkt i världsklass. De tre fokusområdena i strategin är:

Ständigt förbättrad skalbarhet i produkten. Smarta integrationer gör det lätt att komma igång utan krav på tekniskt krångliga implementationsprojekt som slöar ned processen och kostar onödiga pengar för kunderna. 

• En prismodell och försäljningsstrategi som bygger på “land and expand”. Den sänker tröskeln för att bli ny kund och den gör det lätt att växa som kund.

En effektiv säljprocess i världsklass, som hjälper kunderna att få snabbt värde samtidigt som det underlättar rekrytering och onboarding av nya medarbetare till säljorganisationen.

Allt fler tillväxtbolag väljer Upsales

Vår vision är att bygga den bästa säljplattformen för de snabbast växande bolagen. Det blir alltmer tydligt att Upsales betraktas som det smarta valet av sälj- och marknadsplattform för bolag med höga krav och ambitiösa tillväxtmål. Att komma igång snabbt, med färdiga lösningar och smarta integrationer är attraktivt för snabbväxande bolag, som inte har tid att ägna månader åt komplexa implementationsprojekt. För mig var det glädjande att se hur många av Upsales kunder som gjorde oss sällskap på listan över Di:s Gaseller 2021. En förklaring till dessa framgångar är vårt medvetna fokus att bygga produkten för att hjälpa kunderna öka sin försäljning. Vårt utvecklingsarbete med exempelvis AI-baserade rapporter och prognosverktyg, hjälper kunderna att effektivt hitta nya affärsmöjligheter och vinna fler affärer. Vi har också lanserat och fortsätter utveckla integrationer som gör det enklare och mer effektivt för kunderna att integrera Upsales i sitt ekosystem.

Accelererad tillväxt med förbättrat kassaflöde

Under 2021 ökade tillväxttakten avseende ARR från 23,8 % till 29,4 %, samtidigt nettokassan ökade med 88,6 % från 35 MSEK till 66 MSEK. Jag är stolt över hur vårt team trotsar den gamla sanningen att “det kostar att växa”. Kärnan i Upsales kultur är uppfinningsrikedom och effektivitet med fokus på att lösa kundernas problem.

Fortsatt acceleration under 2022

Vi förväntar oss att bolaget kommer växa ännu snabbare under 2022. Efter det första kvartalet ser vi en väsentligt lägre churn och fortsatta ökningar av befintliga kundkontrakt, vilket i sig ger bolaget en stabil tillväxt. Detta kombineras sedan med fortsatta aggressiva satsningar på sälj och marknadsföring för att ytterligare driva på expansionstakten.

Daniel Wikberg, VD

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.upsales.com

Stockholm 2022-02-16

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Daniel Wikberg: 08-505 806 00

CFO Elin Lundström: 08-505 806 00

ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl 08:30.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00

Läs rapporten HÄR