• Annual Recurring Revenue (ARR) vid periodens utgång var 75,5 (64,7) MSEK vilket motsvarar en ökning på 16,7 % jämfört med samma tidpunkt föregående år

  • Ökningen i ARR under kvartalet var 2,7 MSEK
  • Nettoomsättningen ökade till 18,3 (17,3) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 6,1 %
 
  • EBITDA ökade till 5,1 (3,2) MSEK

  • EBITDA-marginal ökade till 27,7 % (18,3 %)
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 2,8 (0,9) MSEK
  • Resultat efter skatt ökade till 2,1 (0,7) MSEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 2,4 (-0,3) MSEK

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.upsales.com

Stockholm 2020-08-12

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Daniel Wikberg: 08-505 806 00

ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2020 kl 08:30.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 500 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00

Ladda ner rapporten här