Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om teckning av aktier i Upsales och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”) hade Erik Penser Bank möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq First North, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North, det vill säga den 24 april 2019, och avslutades senast 30 kalenderdagar därefter. Eftersom kursutvecklingen varit god har ingen kursstabilisering genomförts i Bolagets aktie.

Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Erik Penser Bank vilken kunde utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen omfattar högst 170 000 nyemitterade aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 22 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 170 000 aktier har utnyttjats. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 3,7 miljoner SEK, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka 28,8 miljoner SEK genom Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen, före emissionskostnader. Omedelbart efter registrering av de nya aktier som utges inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 16 628 000. Samtliga aktier i Bolaget som Erik Penser Bank lånat av WJ Capital Partners AB i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort.

Erik Penser Bank har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att inga stabiliseringsåtgärder har utförts i Upsales Technology AB:s aktier, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och stabiliseringstransaktioner kan inte längre genomföras.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. Bird & Bird är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Wikberg, VD, Upsales Technology AB (publ)

Telefon: +46 8 505 806 00

E-mail: ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl 17:45 CEST.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 500 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm.

 Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00