April - Juni 2019 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade till 17,3 (14,2) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 22,0 %
  • EBITDA minskade till 1,3 (2,4) MSEK
  • EBITDA-marginal minskade till 7,8 % (17,1 %)
  • Justerad EBITDA marginal uppgick till 18,6 % (17,1 %)
  • Rörelseresultat (EBIT) minskade till -0,9 (0,4) MSEK
  • Resultat efter skatt minskade till -1,1 (-0,1) MSEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -2,1 (-2,2) MSEK
  • Perioden belastas av jämförelsestörande poster som uppgick till 1,9 MSEK hänförliga till bolagets notering på Nasdaq First North

Annual recurring revenue (ARR) (årligen återkommande abonnemangsintäkter)

  • ARR vid periodens utgång var 64,7 (51,7) MSEK vilket motsvarar en ökning på 25,2 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
  • Ökningen i ARR under kvartalet var 4,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,8 %

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.upsales.com

Stockholm 2019-08-14

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Daniel Wikberg 08-505 806 00

CFO Elin Lundström 08-505 806 00

ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl 08:30.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 500 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Upsales Technology är listat på Nasdaq first north Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00

Ladda ner rapporten här