Den 23 mars 2019 beslutade styrelsen i Upsales Technology AB (publ) (”Upsales” eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission om högst 1 140 000 aktier (”Erbjudandet”) och ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 24 april 2019. Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till cirka 457 procent. Inom ramen för Erbjudandet tillförs Bolaget 25,1 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om ytterligare högst 170 000 aktier utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget sammanlagt 28,8 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet innebär att Upsales tillförs omkring 1 270 nya aktieägare.

Sista teckningsdag i Erbjudandet var den 10 april 2019. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 15 318 000 till 16 628 000 under förutsättning av att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 7,8 procent. Om övertilldelninsoptionen inte utnyttjas, kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 16 458 000. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 22,0 SEK. Erbjudandet omfattades till cirka 12 procent av teckningsförbindelser, motsvarande 3 MSEK, från Swedbank Robur.

”Det är mycket glädjande att det har varit ett stort intresse för Upsales och att vi kunnat attrahera många ägare och uppnått en bred spridning i vårt erbjudande. Vi agerar på en marknad med en stark underliggande tillväxt. Våra strategiska samarbeten är på plats och en internationell expansion har inletts. Nyemissionen och den förestående listningen på First North stärker möjligheterna att gå in i en accelererad tillväxtfas.” säger Daniel Wikberg, VD i Upsales.

Övertilldelning och stabilisering

I samband med Erbjudandet som refereras till i denna release så kan Erik Penser Bank AB komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Erik Penser Bank AB i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. Bird & Bird är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Wikberg, VD, Upsales Technology AB (publ)

Telefon: 08-505 806 00

E-mail: ir@upsales.com

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 500 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm.