Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter)

 • ARR vid periodens utgång var 103,6 (78,8) MSEK vilket motsvarar en ökning på 31,4 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Ökningen i ARR under kvartalet var 5,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 5,3 %

Juli - september 2021 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade till 22,4 (17,9) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 25,6 %
 • EBITDA uppgick till 4,4 (6,0) MSEK 
 • EBITDA-marginal minskade till 19,5 % (33,4 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,8 (3,7) MSEK
 • Resultat efter skatt minskade till 2,2 (2,7) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 4,2 (-0,7) MSEK

Januari - september 2021 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade till 66,2 (55,1) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 20,2 %
 • EBITDA ökade till 14,9 (13,8) MSEK 
 • EBITDA-marginal minskade till 22,5 % (25,0 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,3 (7,0) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 7,3 (5,0) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 21,9 (13,6) MSEK

VD-kommentar: Tillväxten fortsätter accelerera


Femte kvartalet i rad med snabbare ARR-tillväxt 

Vi fortsätter accelerera ARR-tillväxten och noterar återigen ett rekord på 31,4 % ARR-tillväxt rullande tolv månader. Även nettoomsättningstillväxten fortsätter öka och vi förväntar oss en fortsatt acceleration av intäkterna framöver. Upsales fortsätter växa organisationen för att täcka en större del av marknaden samtidigt som vi ökar våra investeringar i marknadsföring och produktutveckling för att stötta våra ambitiösa tillväxtplaner. Vi bedömer att våra marginaler kommer vara något lägre under första halvan av nästa år för att sedan öka under senare delen av 2022. 

Genombrott i Storbritannien

Den senaste tiden har vi investerat i specifika funktioner, integrationer och datakällor för kunder på den brittiska marknaden. Under kvartalet har vi kunnat se en tydlig effekt av detta, då vi tecknat fler kundavtal än tidigare samtidigt som storleken på affärerna ökat. Detta, tillsammans med en tydlig positiv feedback från kunderna, gör oss trygga med att fortsätta investera i expansionen mot Storbritannien. Potentialen på den brittiska marknaden är enorm, den uppskattas vara värd 24 miljarder SEK vilket är drygt tio gånger den svenska marknaden. Vår modell bygger på en snabb uppstart för kunderna utan långa implementationsprojekt eller konsulttjänster. På detta sätt breddar vi marknaden i och med att CRM blir tillgängligt även för mindre företag som saknar resurserna att driva stora IT-projekt. 

Produkten blir bättre och fortsätter utvecklas

En otroligt viktig del av att behålla kunder, och fortsätta ta in nya kunder är att investera i produkten. Vi bygger produkten för B2B-företag med ambitiösa tillväxtmål och höga krav på det stöd en sälj- och marknadsplattform skall erbjuda. I och med att vi breddar produkten kan kunderna köpa färre system i takt med att Upsales löser fler av deras problem. Vi fortsätter investera i smarta integrationer, fler tilläggstjänster och bättre skalbarhet i plattformen. Under kvartalet lanserade vi tre spännande tilläggstjänster. Easybooking Pro hjälper kunderna att generera leads och sparar en säljare flera timmar per vecka, tid som istället kan användas för att stänga fler affärer. Prospecting Signals hjälper våra kunder med omvärldsbevakning för att proaktivt ha kontroll på sin kundstock, det identifierar risker och hjälper säljare att hitta merförsäljning. Under kvartalet har vi även lanserat vårt nya analysverktyg som kunderna använder för att bygga rapporter och dashboards på ett snabbare och mer standardiserat sätt än tidigare. Det sparar tid för kunderna och gör produkten ännu mer skalbar än tidigare.Framtidsutsikter, oslagbart effektiv modell för tillväxt

Grunden i Upsales affärsmodell är en kostnadseffektiv försäljningsprocess som säkerställer att vi tar in fler och fler kunder för varje kvartal som går. I takt med att kundstocken växer, ökar vi vårt fokus på Customer Success som säkerställer att kunderna är nöjda, fortsätter växa och förnyar sina avtal. Vi driver bolaget med en utpräglad effektivitet som genomsyrar allt vi gör, det är huvudskälet till att vi lyckas accelerera tillväxten med fortsatt positiva kassaflöden. Vår ambition är att fortsätta accelerera ARR och nettoomsättningstillväxt - men med effektivitet, kvalitet och positiva kassaflöden. Därför är det osannolikt att Upsales kommer växa genom förvärv, eller satsningar som kräver nyemissioner och år av röda siffror. Vi har en fortsatt ambitiös tillväxtplan, där vi avser väsentligt öka storleken på organisation samt våra investeringar i produktutveckling och marknadsföring. Vi känner oss trygga med att vi kan genomföra planen med fortsatt hög effektivitet och bra kassaflöden. 
 

Daniel Wikberg, VD

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.upsales.com

Stockholm 2021-10-27

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Daniel Wikberg: 08-505 806 00

CFO Elin Lundström: 08-505 806 00

ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl 08:30.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00