Upsales finansiella ställning är stark, både sett till nuvarande kassa, prognostiserade kassaflöden för 2022 och med hänsyn till bolagets höga tillväxttakt. Därför har bolagets styrelse idag fattat beslut om att till årsstämman den 4 maj 2022 föreslå en extra utdelning om 1 krona per aktie utöver ordinarie utdelning enligt bolagets utdelningspolicy. 

Onsdagen den 16 februari kl 08:30 publiceras Upsales bokslutskommuniké för 2021. 

För mer information vänligen kontakta:

 
Daniel Wikberg
CEO

08-505 806 00
ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2022 kl 15:15.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00