Publicerad 2021-05-05

Årsstämma med aktieägarna i Upsales Technology AB hölls den 5 maj 2021 i Stockholm.
Årsstämman beslutade, bland annat, följande.

Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Disposition av bolagets resultat 
Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning inte ska lämnas och att årets resultat ska balanseras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet
Beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.
Beslutades vidare att omvälja styrelseledamöterna Tobias Fagerlund, Baltsar Sahlin, Sebastian Törneman och Daniel Wikberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande beslutade årsstämman att omvälja Tobias Fagerlund.
Omvalde årsstämman det auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 120 000 kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 60 000 kronor.
Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda
Årsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för medlemmar i koncernens ledningsgrupp samt verksamhetsansvariga inom koncernen, genom en emission av högst 330 000 teckningsoptioner för vidare överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktier från och med den 5 maj 2021 till och med den 19 maj 2021. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Om samtliga teckningsoptioner överlåts till deltagarna i incitamentsprogrammet och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 13 200 kronor och befintliga aktieägare utsättas för en utspädning om cirka 2,0 procent, allt med förbehåll för eventuell omräkning.

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.

 

 

 

Emma Ståhlfors
ir@upsales.com
Om Upsales Technology AB (publ)
Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales över 1 200 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00