Aktieägarna i Upsales Technology AB, 559060-1372, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 juni 2021.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:
•    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2021,
•    dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 16 juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 9 juni 2021. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 11 juni 2021. 

 

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.upsales.com. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 16 juni 2021 och skickas med posten till Upsales Technology AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till vendela.nilert@twobirds.com.
Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.
Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 17 juni 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.
Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.upsales.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Val av styrelseledamot och styrelseordförande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Ola Lidström väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår Lars Wiberg, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmans uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Val av styrelseledamot och styrelseordförande
Aktieägare företrädande 50,51 procent av aktierna och rösterna föreslår att Jesper Ingemarsson väljs till styrelseledamot och att Baltsar Sahlin väljs till styrelsens ordförande, båda för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Jesper Ingemarsson är född 1981 och innehar en Master of Science with a major in Business Law från Jönköping International Business School. Han är sedan 2011 bolagsjurist på Jernhusen AB och har gedigen erfarenhet inom skatte- och affärsjuridik från bland annat Grant Thornton AB och som konsult i eget bolag, Perior Consulting AB. 
Jesper är för närvarande styrelseledamot i Continental Living Stockholm AB och Civium Fastigheter AB samt VD och styrelseledamot i Perior Consulting AB och Hubsti Holding AB.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 628 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till Upsales Technology AB, Sveavägen 21, 111 34 Stockholm (märk kuvertet ”Bolagsstämma”), eller per e-post till elundstrom@upsales.com, senast den 7 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.upsales.com, senast den 12 juni 2021. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

HANDLINGAR

Fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoboken hålls tillgänglig hos bolaget.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________
Stockholm i maj 2021
Upsales Technology AB (publ)
Styrelsen

 

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00

Ladda ner kallelsen här