Oktober - december 2019 (jämfört med samma period föregående år

 • Nettoomsättningen ökade till 17,5 (15,1) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 16,0 %
 • ARR ökade med 4,4 MSEK under kvartalet
 • EBITDA minskade till 2,5 (3,1) MSEK
 • EBITDA-marginal minskade till 14,2 % (20,6 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 0,2 (1,0) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 0,4 (0,0) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 5,5 (4,4) MSEK

Januari - december 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade till 67,7 (57,0) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 18,7 %
 • EBITDA ökade till 12,5 (10,7) MSEK
 • EBITDA-marginal minskade till 18,5 % (18,8 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 3,6 (2,5) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 2,6 (0,1) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 12,0 (6,9) MSEK

Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter)

 • ARR vid periodens utgång var 69,8 (57,0) MSEK vilket motsvarar en ökning på 22,4 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Ökningen i ARR under kvartalet var 4,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 6,7 %

Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Årsredovisning

Koncernens årsredovisning kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt på bolagets kontor senast den 8 april 2020.

Årsstämma

Årsstämman för verksamhetsåret 2019 kommer att hållas den 7 maj 2020 kl 17:30 i bolagets lokaler på Sveavägen 21 i Stockholm.

 

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.upsales.com/investerare/finansiella-rapporter/

Stockholm 2020-02-12

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Daniel Wikberg 08-505 806 00

CFO Elin Lundström 08-505 806 00

ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl 08:30.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 500 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Upsales Technology är listat på Nasdaq first north Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00

Ladda ner rapporten här