Aktieägarna i Upsales Technology AB höll årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 i
Stockholm.

Årsstämma fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade vidare att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade om omval av Tobias Fagerlund, Sebastian Törneman, Baltsar Sahlin och Daniel Wikberg till styrelseledamöter samt om omval av Tobias Fagerlund till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes till bolagets revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Grudet kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Enligt programmet kan högst 160 000 teckningsoptioner emitteras och överlåtas till deltagare i programmet, innebärande en utspädning om cirka 0,9 procent. Sammanlagd högsta utspädning med anledning av det idag beslutade incitamentsprogrammet och befintligt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram uppgår till 2,3 procent. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden fr.o.m. den 14 maj 2020 t.o.m. den 28 maj 2020.

Årsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.

 

Astrid Ståhl

astahl@upsales.com

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 500 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00