Annual recurring revenue (ARR, årligen återkommande abonnemangsintäkter)

 • ARR vid periodens utgång var 86,4 (69,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 23,8 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Ökningen i ARR under kvartalet var 7,6 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 9,6 %

Oktober - december 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade till 20,1 (17,5) MSEK, vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 15,0 %
 • EBITDA ökade 4,5 (2,5) MSEK
 • EBITDA-marginal ökade till 22,2 % (14,2 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 2,2 (0,2) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 1,6 (0,4) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 10,0 (5,5) MSEK

Januari - december 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade till 75,2 (67,7) MSEK, vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 11,1 %
 • EBITDA ökade till 18,3 (12,5) MSEK
 • EBITDA-marginal ökade till 24,3 % (18,5 %)
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,2 (3,6) MSEK
 • Rörelseresultat efter skatt ökade till 6,6 (2,6) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 23,6 (12,0) MSEK

Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Årsredovisning

Koncernens årsredovisning kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt på bolagets kontor senast den 5 april 2021.

Årsstämma

Årsstämman för verksamhetsåret 2020 kommer att hållas den 5 maj 2021 kl 17:30 i bolagets lokaler på Sveavägen 21 i Stockholm.