Utvecklingen av bolagets ARR under Q4 2020

  • Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 86,4 (69,8) MSEK vilket är en ökning med 23,8 % de senaste 12 månaderna
  • Ökningen i ARR under kvartalet var 7,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 9,6 %

"Under kvartalet såg vi fortsatt positiva effekter av den tillväxtstrategin vi tog fram för cirka två år sedan. Tack vare ett kontinuerligt fokus på att utveckla produkten, skala säljorganisationen och växa befintliga kunder lyckas vi accelerera tillväxten. Bolaget har under året blivit betydligt mer skalbart och det är glädjande att se frukterna av den långsiktiga strategi vi sjösatte för två år sedan.", säger Daniel Wikberg, VD 

Upsales kommer framgent offentliggöra bolagets ARR i samband med utgången av varje kvartal.