• Annual Recurring Revenue (ARR) vid periodens utgång var 75,5 (64,7) MSEK vilket motsvarar en ökning på 16,7 % jämfört med samma tidpunkt föregående år

  • Ökningen i ARR under kvartalet var 2,7 MSEK
  • Nettoomsättningen ökade till 18,3 (17,3) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 6,1 %
 
  • EBITDA ökade till 5,1 (3,2) MSEK

  • EBITDA-marginal ökade till 27,7 % (18,3 %)
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 2,8 (0,9) MSEK
  • Resultat efter skatt ökade till 2,1 (0,7) MSEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 2,4 (-0,3) MSEK