Juli - September 2019 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade till 16,0 (14,7) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 9,0 %
  • EBITDA minskade till 4,4 (5,0) MSEK
  • EBITDA-marginal minskade till 27,6 % (34,0 %)
  • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 2,2 (2,9) MSEK
  • Resultat efter skatt minskade till 1,4 (2,1) MSEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -0,9 (3,9) MSEK.

Annual recurring revenue (ARR) (årligen återkommande abonnemangsintäkter)

  • ARR vid periodens utgång var 65,4 (52,8) MSEK vilket motsvarar en ökning på 23,8 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
  • Ökningen i ARR under kvartalet var 0,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,0 %

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.upsales.se

Stockholm 2019-11-12

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Daniel Wikberg 08-505 806 00

CFO Elin Lundström 08-505 806 00

ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl 08:30.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Idag har Upsales drygt 500 kunder där de främsta kundvertikalerna är IT & mjukvara, tjänsteföretag, media och finansiella tjänster. Bolaget har cirka 40 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Upsales Technology är listat på Nasdaq first north Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00

Ladda ner rapporten här