Bolagsstyrning

Upsales är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna regler och föreskrifter. Bolaget har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North. Om ansökan beviljas måste Bolaget även följa Nasdaq First Norths regelverk samt gällande god sed på den svenska aktiemarknaden som denna tolkas i uttalanden från Aktiemarknadsnämnden.

 

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av bolag, vars aktier är upptagna till handel på en reg- lerad marknad i Sverige. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag, vars aktier är listade på Nasdaq First North, och  är således inte bindande för Bolaget. Upsales kommer, i vart fall inledningsvis, inte att tillämpa Koden.

 

 

 Ladda ner Bolagsordning här